ZA SLOVENSKO PRED EUCHARISTIOU

1.4.2022 BUDEME ODPROSOVAŤ ZA HRIECHY VOČI 3. PRIKÁZANIU. NÁMET NA POBOŽNOSŤ NÁJDETE NIŽŠIE ALEBO SI JU MÔŽETE STIAHNUŤ TU:

Mnohí z nás už dlho cítia, že vôkol zúri veľký duchovný boj. V našom národe mnohé veci nepovažujeme za hriech. Hriech však má dôsledky a ak sa neobrátime a nebudeme kričať k Bohu o milosť a odpustenie tak skončíme zle. „Musíme sa odvrátiť od neprávosti. Vráťme sa k Bohu celým svojím srdcom!“ 

Živé vysielanie piatok 4.3. o 20:15 bude TU:

Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy 3. tisícročia… (Ján Pavol II.)

Z radov kňazov ale aj laikov vznikla iniciatíva odprosovať za hriechy celého národa. Len vtedy, keď konáme pokánie máme srdce pripravené na prijatie Boha. Po vzore Poľska, kde o. Piotr Glas konal veľkú kajúcu pobožnosť na ktorej sa zúčastnilo 100 000 Poliakov a na kolenách prosili Boha o odpustenie je viditeľné, že im to prinieslo veľké požehnanie. Pre súčasnú situáciu nie je možné vykonať takéto spoločné zhromaždenie. Môžeme sa však spojiť – v rovnaký deň – vždy 1. piatok v mesiaci v spoločnom úmysle v mnohých farnostiach po celom Slovensku. A takto spoločne odprosovať Boha za hriechy celého národa. Osem mesiacov budeme odprosovať za hriechy voči jednotlivým prikázaniam z Desatora. Následne za vládu a svetských predstaviteľov, za hriechy mnohých neverných
členov a neverných služobníkov Cirkvi. Odprosovanie pobožnosti ukončíme odprosením za hriechy Slovenska. 

4.2.  odprosovanie za hriechy proti I. prikázaniu

4.3. odprosovanie za hriechy proti II. prikázaniu

1.4. odprosovanie za hriechy proti III. prikázaniu

6.5. odprosovanie za hriechy proti IV. prikázaniu

3.6. odprosovanie za hriechy proti V. prikázaniu

1.7. odprosovanie za hriechy proti VI. a IX.prikázaniu

5.8. odprosovanie za hriechy proti VII. a X. prikázaniu

2.9. odprosovanie za hriechy proti VIII. prikázaniu

7.10. odprosovanie za hriechy vlády a svetských predstaviteľov

4.11. odprosovanie za hriechy za hriechy mnohých neverných
členov a neverných služobníkov Cirkvi

2.12. odprosovanie za hriechy slovenského národa

BUDEME VYSIELAŤ VŽDY 1. PIATOK O 20:15! ODPORÚČAME VŠAK VŠETKÝM KTO MÔŽE MODLIŤ SA PRED VYSTAVENOU OLATÁRNOU SVIATOSŤOU V KOSTOLE.

Odprosujúce pobožnosti

„Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15). Nestačí, aby Cirkev túto výzvu Ježiša Krista ohlasovala. Členovia Cirkvi majú ako prví túto výzvu aj uskutočňovať: v pokore vyznávať „moja preveľká vina“ (slová z úkonu kajúcnosti v latinskej omšovej liturgii) a s vierou prijímať radostnú zvesť Ježiša o odpustení. Pokánie má zodpovedať veľkosti a povahe hriechov. 

Mnohé z hriechov nášho národa sú:

 • tzv. do neba volajúce (potrat, zadržiavanie mzdy, sužovanie chudobných…)
 • pod vplyvom verejnej mienky bagatelizované (zľahčované a podceňované)
 • sú legitímne zvolenými autoritami schvaľované
 • mnohými členmi Cirkvi zostávajú neuznané, nevyznané a neodčinené.

Verejné odprosenie, ktoré zodpovedá závažnosti hriechov sa môže nazývať aj kajúcna tryzna. Slovo tryzna je odvodené od slova trýzeň – vnútorná bolesť duše. Prídavné meno kajúcna znamená, že ide o bolesť spojenú s úprimnou a hlbokou ľútosťou pred Bohom. Kajúcnou tryznou chceme vyjadriť, že bolesť Božieho srdca je aj našou bolesťou. Teda nie je to spomienková udalosť. Je to verejné a spoločné odprosenie ľudí dobrej vôle, ktorí uznávajú vlastnú zodpovednosť a prijímajú na seba zodpovednosť za hriechy, ktoré spáchali ich otcovia. Problematiku odprosenia rozvinula Medzinárodná teologická komisia pred slávením Veľkého jubilea 2000 v dokumente Pamäť a zmierenie: Cirkev a zlyhania minulosti.

Kajúcna tryzna má charakter odprosenia, pokánia a zmierenia. Je výpoveďou, ktorú adresujeme našim blížnym a zároveň Bohu – Stvoriteľovi. Okrem toho je to akt zástupnej modlitby, a to v dvojakom zmysle:

 • autority sa modlia v mene spoločenstva,
 • súčasníci odprosujú aj za hriechy minulých generácií.

Prax zástupnej modlitby nachádzame u mnohých postáv Biblie: u Abraháma (Sodoma a Gomora), Mojžiša (zlaté teľa adruhý dekalóg), Dávida (po hriechu s Betsabe), Samuela (archa u filištíncov a pokánie Izraela), Eliáša (vrch Karmel a baalovi kňazi), Elizeus (vzkriesenie syna sunamitky), Nehemiáš (obnova Jeruzalema), Daniela a troch mládencov (ohnivá pec) a iných, no nadovšetko u samotného Krista. „Skrze (zástupníctvo a autoritu) Krista, s Kristom a v Kristovi“ (slová z tzv. doxológie v latinskej omšovej liturgii) máme všetci prístup k Otcovi.

Cieľom kajúcnej tryzny je uznať veľkosť našich vín („Lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od teba a hrešili vo všetkom“; Dan 3, 29), dokončiť pokánie („Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj“; Iz 58, 7) a získať pokoj, radosť a požehnanie, ktoré udeľuje Boh („Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti odpovie: ‚Tu som.‘… Tvoj národ znova postaví dávne rumoviská“; Iz 58, 8-9.12).

VYZÝVAME PRETO KŇAZOV AJ LAIKOV, CELÝ SLOVENSKÝ NÁROD ABY SME SA ZJEDNOTILI V MODLITBE A ČINILI POKÁNIE. BOH CHCE ZACHRÁNIŤ NÁŠ NÁROD I KAŽDÉHO JEDNOTLIVCA. NO VOLÁ: POKÁNIE, POKÁNIE, POKÁNIE. PRETO CHCEME PONÚKNUŤ BOHU POKÁNIE ZA HRIECHY CELÉHO SLOVENSKA. POKÁNIE, PRI KTOROM SA ZAČNE KAJAŤ CELÝ NÁROD. NAJSKÔR SVIATOSŤ SVÄTEJ SPOVEDE, NÁHRADA A ZADOSŤUČINENIE ZA HRIECHY, KTORÉ ŽIAĽ DNES TAK VEĽMI NIČIA NÁŠ NÁROD. 

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 2.2.2022:

(1. PRIKÁZANIE)

Buď zvelebený a oslávený Ježišu Kriste, tu živý a prítomný v najsvätejšej Eucharistii. Oslavujeme veľkosť tvojej lásky, ktorá ťa priviedla na kríž, kde si kopijou dovolil prebodnúť svoje srdce, aby si nám v plnosti vyjavil lásku svojho srdca. Cez Margitu Máriu Alacocque nás pozývaš, aby sme odprosovali za nevďačnosť a zadosťučiňovali za chlad ľudstva. Kľačiac tu pred tebou, ťa chceme v tejto chvíli zjednotení po celom Slovensku odprosovať za všetky hriechy proti tvojmu božstvu.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka (Mk 12, 28 – 30)

V tom čase pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý počúval, ako sa faruzeji s ním hádajú.  A keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: „Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“

K: Najmilší Ježišu, ty skusuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom! Hľa, my, národ slovenský, sklonení pred tvojim oltárom, túžime ťa osobitnou pobožnosťou odprosiť za hriešnu nevšímavosť a krivdy, ktorými sme urážali a urážame tvoje najláskavejšie Srdce. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.

Ľud odpovedá: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu. (po každej invokácii)

 • Za nevšímavosť k tvojej láske, odprosujme ťa Pane Ježišu (OŤPJ)
 • Za nevernosť k tvojej láske, OŤPJ
 • Za hriechy falošného klaňania sa iným božstvám v podobe peňazí, kariéry, či majetku, OŤPJ
 • Za opovážlivé spoliehanie sa na tvoju lásku a nekonanie pokánia OŤPJ
 • Za hriechy nevďačnosti nás i našich predkov za ponúknutú spásu OŤPJ
 • Za to, že sme ťa neuznávali za Pán svojho života OŤPJ
 • Že sme sa ti neklaňali a neuctievali ťa prítomnému v najsvätejšej Eucharistii OŤPJ
 • Za zanedbávanie viery a nezáujem o tvoje slovo OŤPJ
 • Za povrchnosť, ľahostajnosť a vlažnosť našich rodín i celého Slovenska OŤPJ
 • Za hriechy modloslužby akéhokoľvek druhu OŤPJ
 • Za hriechy ateizmu, odpadu od viery a nezávislosti od Boha OŤPJ
 • Za zbožšťovanie stvorených vecí a iných osôb OŤPJ
 • Za hriechy čarodejníctva, veštenia, mágie, astrológie a okultizmu OŤPJ
 • Za hriechy ezoteriky, liečiteľstva a jasnovidectva akéhokoľvek druhu OŤPJ
 • Za vieru v horoskopy, tarotové karty, amulety, kyvadlá, liečivé kamene, červené šnúrky a mnohé iné povery OŤPJ
 • Za vieru v reinkarnáciu, východné filozofie, bojové umenia, guruov, reiki, čakry, mandaly a im podobné OŤPJ
 • Za hriechy svätokrádeží, nehodných svätých prijímaní a zneužívania Eucharistie OŤPJ
 • Za hriechy materializmu, hedonizmu, ateistického humanizmu, členstva u slobodomurárov a iných bohu nepriateľských spolkov OŤPJ
 • Za hriechy spolupráce s nacizmom, fašizmom, komunizmom, liberalizmom a ostatnými bezbožnými ideológiami OŤPJ

V spojení s tvojou predrahou krvou, preliatou za spásu každého z nás, prijmi toto odprosenie a obmy celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny  slovenského národa i každého z nás a daj, aby sme zostali verí tebe, tvojmu slovu i povolaniu ohlasovať ťa tomuto svetu. Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca, aby sme posilňovaní tvojou milosťou boli svedkami tvojej lásky v tomto svete.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. Biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 4.3.2022:

(2. PRIKÁZANIE)

Ž 71: Bože, zver svoju právomoc kráľovi, * kráľovmu synovi svoju spravodlivosť, – aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom * a podľa práva nad tvojimi chudobnými. – Vrchy nech ľudu prinesú pokoj * a pahorky spravodlivosť. – Prisúdi právo ľuďom úbohým, * poskytne pomoc deťom bedára a krivditeľa pokorí. – Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať * z pokolenia na pokolenie. – Ako dážď spadne na trávu * a ako voda, čo zem zavlažuje. – V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, * kým mesiac nezhasne. – A bude panovať od mora až k moru * a od rieky až na kraj zeme. – Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú * a jeho nepriatelia budú lízať prach. – Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, * oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby. – Budú sa mu klaňať všetci králi, * slúžiť mu budú všetky národy. – On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, * i chudobného, ktorému nik nepomáha. – Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, * zachráni život úbožiakom. – A vyslobodí ich z útlaku a násilia, * lebo v jeho očiach je vzácna ich krv. – Bude žiť a z Arábie zlato dostávať, * stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť mu každý deň. – Na zemi bude hojnosť obilia, * bude sa vlniť až po temená hôr. – Jeho ovocie bude ako Libanon * a mestá rozkvitnú ako poľná tráva. – Jeho meno nech je velebené naveky; * kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá. – V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, * zvelebovať ho budú všetky národy. – Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, * čo jediný koná zázraky. – Jeho vznešené meno nech je velebené naveky * a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom

Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

K: Pane, koľkokrát sa denne v modlitbe Otče náš modlíme, aby sa posvätilo tvoje meno.  A predsa ako často a ľahko toto sväté meno vyslovujeme nadarmo. Na teba zvaľujeme našu nešikovnosť, horkosť srdca či jednoducho akýkoľvek nezdar. A predsa stále nás pozývaš skrze svoje meno k svätosti. V tejto chvíli túžime odprosovať tvoje Najsvätejšie Srdce za všetky tieto veci.

Za našu nevšímavosť voči Tebe, odprosujeme ťa, Pane Ježišu.

Ľud odpovedá: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu. (po každej invokácii)

 • Za to, že často v hneve vyslovujeme tvoje sväté meno, odprosujme ťa Pane Ježišu (OŤPJ)
 • Za každé zbytočné slová, zvlášť kedy sme s ľahostajnosťou vyslovovali tvoje meno, OŤPJ
 • Že neprijímame tvoje meno ako prostriedok spásy, OŤPJ
 • Za každé preklínanie a zlorečenie, v ktorom bolo použité tvoje meno (Bodaj by ťa atď) OŤPJ
 • Ak boli deti pomenované nekresťanskými menami, OŤPJ
 • Za spôsobenú bolesť Nepoškvrnenému Srdcu tvojej Matky, ktorej meno sme tiež vyslovovali nadarmo, OŤPJ
 • Za naše myšlienky pri modlitbe, ktoré boli unášané márnosťami a nevzývali sme úprimne tvoje sväté meno, OŤPJ
 • Že tvoje sväté meno používame ako zlozvyk OŤPJ
 • Za rúhania sa tvojmu svätému menu od slovenského národa OŤPJ
 • Za hrešenia, pri ktorých sme používali tvoje sväté meno OŤPJ
 • za hrešenia, pri ktorých sme používali meno tvojej Najčistejšej a Najsvätejšej Matky OŤPJ
 • za všetky vyslovené vulgarizmy OŤPJ
 • za všetky nevyslovené prekliatia a bohorúhania OŤPJ
 • Že sme sa vysmievali zo svätých veci a sviatostí cirkvi OŤPJ
 • že sme ľahkovážnosťou a vlažnosťou strácali zmysel pre posvätné veci a vieru OŤPJ
 • že sme svojou nedôverou tvojim prisľúbeniam dávali zlí príklad tomuto svetu OŤPJ
 • za každé použitie tvojho mena pri mágii a liečiteľstve OŤPJ
 • že sme ti vyčítali mnohé nezdary nášho života OŤPJ
 • za všetky krivé prísahy OŤPJ
 • za všetky nedodržané prísahy a sľuby OŤPJ
 • za všetky krivé výpovede na súdoch OŤPJ
 • za všetky vyslovené zbytočné prísahy OŤPJ

V spojení s tvojou predrahou krvou, preliatou za spásu každého z nás, prijmi toto odprosenie a obmy celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny  slovenského národa i každého z nás a daj, aby sme zostali verí tebe, tvojmu slovu i povolaniu ohlasovať ťa tomuto svetu. Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca, aby sme posilňovaní tvojou milosťou boli svedkami tvojej lásky v tomto svete.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. Biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca: 1.4.2022

(3. PRIKÁZANIE)

Zvelebujte Pána, všetci služobníci Pánovi, čo bdiete v noci v dome Pánovom. Zdvíhajte svoje ruky k svätyni a zvelebujte Pána. Nech ťa žehná Pán zo Siona, ktorý stvoril nebo i zem. Chváľte meno Pánovo, chváľte ho, služobníci Pánovi, ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha. Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý; ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné; veď si Pán vyvolil Jakuba, Izraela za svoje vlastníctvo. Ja viem, že Pán je veľký, že náš Boh je nad všetkými bohmi. (Ž 134 – 135)

K: Najdrahší Ježišu, tu prítomný tajomným spôsobom v podobe chleba, klaniame sa ti a dobrorečíme ti za tvoju lásku s akou si sa rozhodol prebývať medzi nami. V každom chráme si prítomný v bohostánku a predsa ako často v ňom ostávaš sám a opustený. Všetko ostatné je nám prednejšie nielen počas týždňa, ale častokrát aj počas nedieľ. Tvoje  Srdce, ktoré túži spaľovať každý hriech a zapaľovať svojou láskou naše vlažné srdcia ostáva opustené. Aj nedeľu už iba dobiehame, aby sme si síce splnili povinnosť ale utekáme hneď preč, aby azda tvoja láska nezmenila naše srdce. V tejto chvíli túžime odprosovať tvoje Najsvätejšie Srdce za všetky hriechy nezáujmu, vlažnosti a nesvätenie nedele. 

Za náš nezáujem o tvoju prítomnosť v chráme, odprosujeme ťa, Pane Ježišu.

Ľud odpovedá: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu. (po každej invokácii)

 • Za nezáujem, akým obklopujeme tvoju neustálu prítomnosť medzi nami, odprosujme ťa Pane Ježišu (OŤPJ)
 • za to, že si tak ľahko vieme nájsť výhovorky prečo nemôžeme ísť v nedeľu do chrámu, OŤPJ
 • za to, že sme si v nedeľu nenachádzali čas pre Boha, OŤPJ
 • Za našu nedochvíľnosť pri príchode do chrámu, OŤPJ
 • Za bezdôvodné postávanie pred či okolo chrámu počas liturgie, OŤPJ
 • Za nesvätenie nedieľ ako sviatočných dní, OŤPJ
 • Za nepokoj a pozeranie na hodinky počas návštevy chrámu a bohoslužby OŤPJ
 • Že sme sa vyhovárali na nedostatok času keď sa nám nechcelo navštíviť chrám OŤPJ
 • Za pohoršenia spôsobené neslušným správaním v chráme OŤPJ
 • Za pohoršenia spôsobené neslušným obliekaním v chráme OŤPJ
 • Za uprednostňovanie online liturgie pred osobnou účasťou v chráme OŤPJ
 • Za posudzovanie iných pri návšteve chrámu  OŤPJ
 • Za ľahkovážny prístup k Eucharistii či jej nedôstojné prijímanie  OŤPJ
 • za všetky naše rúhania sa voči Bohu v Najsvätejšej Eucharistii, OŤPJ
 • za naše spochybňovanie skutočnej prítomnosti Boha v Eucharistii, OŤPJ
 • za našu nevďačnosť, OŤPJ 
 • za ľahkovážny prístup k sviatosti zmierenia a jej zanedbávanie, OŤPJ
 • za našu lenivosť dôkladne si spytovať svedomie, OŤPJ
 • za našu lenivosť a neochotu formovať si svedomie vhodnou nábožnou literatúrou či duchovnými cvičeniami, OŤPJ
 • za to, že si nevážime kňazov, rehoľníkov, biskupov a pápeža ktorí sú mostom medzi nebom a zemou, OŤPJ
 • za to, že kňazov, rehoľníkov, biskupov a nášho pápeža  tak ľahko kritizujeme, ohovárame a osočujeme, OŤPJ
 • za to, že kňazom v našej farnosti, biskupom a pápežovi neprejavujeme dostatočnú úctu, vďačnosť, uznanie, podporu a modlitbu, OŤPJ
 • za to, že radšej trávime čas starostlivosťou o svoje telo, športom a zábavou ako s Tebou, OŤPJ
 • Za návštevu obchodov počas sviatkov a nedieľ, OŤPJ
 • Za nadbytočnú prácu a karierizmus počas nedieľ, OŤPJ
 • Že sme sa v nedeľu nevenovali Bohu a rodine ale vlastným záujmom, OŤPJ
 • Za zaneprázdnenosť, s akou sme ľahkovážne zabúdali na sviatky a pracovný pokoj, OŤPJ
 • Za pracovné otroctvo a kult peňazí, ktorý nahradil svätenie tvojho vzkriesenia OŤPJ
 • Za konzumizmus, ktorý pohltil naše srdcia OŤPJ
 • za to, že sa staráme o naše telá ale len málo o svoju duši OŤPJ
 • Za uprednostňovanie športu pred návštevou chrámu OŤPJ

V spojení s tvojou predrahou krvou, preliatou za spásu každého z nás, prijmi toto odprosenie a obmy nás i celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa i každého jedného z nás. Daj, aby sme nanovo zatúžili po tvojej blízkosti medzi nami i vo svätom prijímaní. Nech tvoj Svätý Duch zapáli naše srdcia novým záujmom o prebývanie v tvojom chráme, lebo ty sám prebývaš medzi nami.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. Biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem