Modlime sa za duše v očistci so želaním, aby ony potom orodovali u Boha za obrátenie hriešnikov

Nech nikto nevynechá modlitbu za zosnulého len preto, že podľa vonkajšieho zdania žil poslušne a zbožne. Nech si nikto nemyslí, že je zbytočné modliť sa za zosnulého preto, že viedol zlý život, lebo my nesmieme súdiť.

Často sa diskutovalo o tom, či je lepšie modliť sa za obrátenie hriešnikov dosposiaľ žijúcich alebo za vyslobodenie duší v očistci. Niektorí hovoria, že hriešnici budú naveky stratení, ak sa im nedostane od Boha milostí, ktoré sú nutné k ich obráteniu, zatiaľ čo duše v očistci sú už mimo nebezpečenstva. Preto hriešnici potrebujú súrnejšie našu modlitbu. Iní sa zase nazdávajú, že hriešnici si môžu pomôcť sami, a to tým, že jednoducho zanechajú hriešny život, ale duše v očistci si pomôcť nemôžu a sú odkázané iba na našu pomoc. Sv.Tomáš Akvinský riešil nastolený spor takto: „Modlitby za zomrelých sú Bohu milšie ako modlitby za hriešnikov, pretože zomrelí sú vo väčšej núdzi a sami si pomôcť nedokážu.“ Ideálna rada vy teda bola: Modlime sa za duše v očistci so želaním, aby ony potom orodovali u Boha za obrátenie hriešnikov.

(z knihy Utrpenie a radosti očistca, Franz Spirago)

Úplné odpustky pre duše v očistci od 1. do 8. novembra, tento rok majú platnosť počas celého novembra

V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.
Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v ten istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny… Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky… získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20071031013

Odpustky pre rok 2020:

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra.Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201023035

Modlitba „Ježiš, Mária, milujem Vás, zachráňte duše!“

Sestra Maria Consolata začala túto modlitbu opakovať, znova a znova, počas všetkých modlitbových hodín, vo všetkých formách práce, keď sa venovala každodenným povinnostiam. Pretože to bol sám Kristus, ktorý ju poučil v praxi tým, čo nazval neustálym činom lásky vyjadreným slovami: „Ježiš, Mária, milujem Vás, zachráňte duše!“ Čo sa týka tejto modlitby, náš Pán povedal: Povedz mi, akú krajšiu modlitbu mi chceš ponúknuť? Láska a duše!
„Ježiš, Mária, milujem Vás, zachráňte duše!“ zahŕňa všetko a všetkých, duše v očistci, duše v iných cirkvách, nevinnú dušu aj vinnú dušu, zomierajúceho, ateistu.. Nestrácajte čas, pamätajte, že každý čin lásky je duša. Zo všetkých darov môžem ponúknuť ten najlepší dar, ktorý je plný lásky a preto želaj si neprestajne: „Ježiš, Mária, milujem Vás, zachráňte duše!“(Malá cesta lásky mystičky Marie Consolaty Betrone pre všetky duše, https://modlitba.sk/?p=11575 )

13 spôsobov, ako sa modliť za duše v očistci

1. Modlite sa Novénu za duše v očistci. 

2. Sväté prijímanie obetujte za duše v očistci. 

3. Obetujte svätú omšu za vašich blízkych, najmä v deň výročia ich smrti. 

4. Modlite sa krížovú cestu za duše v očistci . 

5. Modlite sa za duše v očistci špeciálny ruženec. Nezabúdajte, že po svätej omši je modlitba svätého ruženca najsilnejšou modlitbou. 

6. Získajte pre duše v očistci odpustky.
– Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa: Otče náš  a Verím v Boha, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Obvyklé podmienky: sv. spoveď (stačí jedna spoveď na všetky odpustky), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca. Okrem toho, ako vo všeobecnosti, treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému. 

– Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín, kryptu alebo hrobku (ak je to fyzicky možné) a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1.11. do 8.11.
Obvyklé podmienky ako v prvom prípade. 

7. Konajte skutky milosrdenstva: „Milosrdenstvo vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého hriechu. Tí, čo preukazujú milosrdenstvo, budú sa tešiť z dlhého života.“ (Tobiáš 12, 9). 

8. Modlite sa modlitbu svätej Gertrúdy, ktorá sa touto modlitbou získala prepustenie mnohých duší z očistca.
Večný Otče,
obetujem ti najvzácnejšiu Krv tvojho Božského Syna Ježiša Krista v jednote s obetou svätej omše po celom svete, ktoré sa dnes slúžia za všetky duše v očistci, za hriešnikov po celom svete, za hriešnikov, ktorí patria do cirkvi, za tých, ktorí sú v mojom dome a v mojej rodine. Amen.

9. Modlite sa krátku modlitbu, ktorou vyprosíte čiastkové odpustky pre duše:Večné odpočinutie daj im Pane a Večné Svetlo nech im svieti! Duše zomrelých veriacich nech odpočívajú v Božom milosrdenstve v pokoji! Amen. 

10. Modlite sa nad hrobmi vašich blízkych, ktorí odišli, alebo navštívte náhodný cintorín a modlite sa za tých, ktorí nemajú nikoho, kto sa za nich modlí.

11. Navštívte Najsvätejšiu sviatosť, dušiam v očistci pomôže aj Eucharistická adorácia  

12. Obetujte svoje denné malé skutky i samotné odopretie si niečoho a ponúknite to ako pokánie pre úbohé duše. 

13. Požiadajte o príhovor svätých, ktorí boli počas svojho života veľkí priatelia Svätých duší, aby sa k vám pripojili k modlitbe za veriacich, ktorí odišli.
Napr.: sv. Mikuláš z Tolentína, sv. Gertrúda Veľká, sv. Katarína z Janova, Sv. Páter Pio, sv. Filipa Neri, sv. Jána Macieas, sv. Faustína Kowalská, sv. Jozef, Panna Máriu a ďalší.

https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/10/13-sposobov-ako-sa-modlit-za-duse-v.html

Modlitba pre vyslobodenie 1000 duší z očistca

Podľa sv. Gertrúdy – pre súkromnú pobožnosť

Náš Pán povedal Svätej Gertrúde, že táto modlitba vyslobodzuje tisíc duší z očistca, kedykoľvek sa ju niekto pomodlí. Modlitba bola (čo do obsahu) rozšírená, aby boli zahrnutí aj žijúci hriešnici, a tak aby si zmenšovali už v tomto živote vinu, ktorú si nahromadili. Modlitba znie takto: 

Večný Otče, obetujem Ti najdrahocennejšiu Krv Tvojho Božského Syna Ježiša v spojení so svätými omšami, ktoré sa dnes slávia na celom svete, za všetky duše v očistci, za hriešnikov na všetkých miestach, za hriešnikov v celej svetovej Cirkvi, za hriešnikov v mojom vlastnom domove a v mojej vlastnej rodine.Amen.

https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/10/modlitba-pre-vyslobodenie-1000-dusi-z.html?m=1

Novéna za duše v očistci od sv. Alfonza Liguori

Svätý Alfonz Mária Liguori: Kresťanská povinnosť pomáhať dušiam v očistci

Modlitba odporúčania duší z očistca Bohu, aby mohol zmierniť ich veľké bolesti, ktorými trpia, a aby ich mohol čoskoro priviesť do svojej slávy, je pre nášho Pána najviac potešujúca a pre nás bohatá na milosti. Tieto požehnané duše, ktoré sú jeho večnými spoločníkmi, sú vďačné za tých, cez ktorých získali oslobodenie z väzenia očistca, alebo zmiernenie ich trápení. Preto, keď prídu do neba, určite si spomenú na všetkých tých, ktorí sa za nich modlili. Boh im ukazuje dar našej modlitby za nich, aby sa oni mohli modliť za nás. Je pravdou, že tieto požehnané duše sa nemôžu modliť samé za seba, pretože trpia za svoje hriechy. Sú veľmi drahé Bohu, môžu sa modliť za nás – za putujúcu cirkev a získavať pre nás mnohé milosti od Boha. Keď si Svätá Katarína z Bologne prosila o nejakú milosť, obrátila sa na duše v očistci a jej modlitby boli okamžite vypočuté. Vyhlásila, že keď sa modlila k týmto dušiam, získala veľa milostí. Milostí, ktoré sú nám udelené na príhovor duší z očista, je nespočetné množstvo.

Novéna za duše v očistci od svätého Alfonza Mária Liguori

Úvodná modlitba: Modlitba k nášmu trpiacemu Spasiteľovi za duše v očistci.
Ó, najsladší Ježišu, pre krvavý pot, keď si trpel v Getsemanskej záhrade, zmiluj sa nad týmito požehnanými dušami, zmiluj sa nad nimi.
Ó, najsladší Ježišu, pre bolesti, ktoré si pretrpel počas krutého bičovania, zmiluj sa nad nimi.
Ó, najsladší Ježišu, pre bolesti, ktoré si pretrpel počas najbolestnejšieho korunovania tŕňmi, zmiluj sa nad nimi.
Ó, najsladší Ježiš, pre trápenie, ktorým si prešiel, keď si niesol kríž na Kalváriu, zmiluj sa nad nimi.
Ó, najsladší Ježišu, pre bolesti, ktoré si pretrpel počas krutého ukrižovania, zmiluj sa nad nimi.
Ó, najsladší Ježišu, pre bolesti, ktoré si pretrpel počas agónie na kríži, zmiluj sa nad nimi.
Ó, najsladší Ježišu, pre nesmiernu bolesť, ktorú si pretrpel v momente, keď si odovzdal svojho ducha, zmiluj sa nad nimi.
(Odporúčajte sa dušiam v očistci a vyslovte svoj úmysel)
Milosrdné duše, prihováram sa k Vám v modlitbe. Vy, ktoré ste tak drahé Bohu a ste v očistci uchránené od straty Boha, modlite sa za mňa, biedneho hriešnika, ktorému hrozí nebezpečenstvo zatratenia a straty Boha navždy. Amen.

Prvý deň
Ježiš, môj Spasiteľ, tak často som si zaslúžil, aby som bol uvrhnutý do pekla. Aké by bolo hrozné moje utrpenie, keby som bol teraz zatratený a musel by som prijať myšlienku, že ja sám som si spôsobil toto zatratenie. Ďakujem Ti za trpezlivosť, ktorú so mnou máš. Môj Bože, milujem ťa nad všetky stvorené veci a zo srdca ľutujem, že som ťa urazil, pretože Ty si nekonečná dobrota. Radšej zomriem, než by som ďalej konal zlo. Daj mi milosť vytrvať. Maj milosrdenstvo s nami i s dušami trpiacimi v očistci. Mária, Matka Božia, príď im na pomoc svojím mocným príhovorom.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Druhý deň
Beda ti, nešťastný človek, toľko rokov si už strávil na zemi a nezískal si nič, iba peklo! Vzdávam ti vďaky, Pane, za to, že si mi daroval tento čas, aby som činil pokánie za svoje hriechy. Môj dobrý Bože, mrzí ma, že som ťa urazil. Pošli mi pomoc, aby som využil tento čas, ktorý mi zostal, v službe tvojej láske. Maj milosrdenstvo s nami i s dušami trpiacimi v očistci. Mária, Matka Božia, príď im na pomoc svojím mocným príhovorom.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Tretí deň
Môj Bože! Pretože ty si nekonečná dobrota, milujem ťa nadovšetko a celým srdcom ľutujem všetky svoje zlé skutky, ktorými som ti spôsobil bolesť. Daj mi milosť svätej vytrvalosti. Maj milosrdenstvo s nami i s dušami trpiacimi v očistci. Mária, Matka Božia, príď im na pomoc svojím mocným príhovorom.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Štvrtý deň
Môj Bože! Pretože ty si nekonečná dobrota, ľutujem z celého srdca, že som ťa svojimi hriechmi urazil. Radšej nech zomriem, ako by som ti mal ublížiť. Daj mi svätú vytrvalosť. Zmiluj sa nad nami a nad dušami, ktoré horia v očisťujúcom ohni a milujú ťa celým svojím srdcom. Ó, Mária, Božia matka, pomôž im svojimi mocnými modlitbami.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Piaty deň
Beda ti, nešťastný človeče, keby ťa Pán, uvrhol do pekla, pretože z tohto žalára večnej bolesti niet vyslobodenia. Milujem ťa nadovšetko, ó nekonečný Bože a úprimne ľutujem, že ťa stále zrádzam. Daj mi milosť svätej vytrvalosti. Maj milosrdenstvo s nami i s dušami trpiacimi v očistci. Mária, Matka Božia, príď im na pomoc svojím mocným príhovorom.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Šiesty deň
Môj Božský Vykupiteľ, ty si zomrel za mňa na kríži a tak často si sa spojil so mnou vo svätom prijímaní a ja som ti to často oplatil len nevďačnosťou. Teraz ťa však milujem nad všetky stvorené veci. Ó, najvyšší Bože, zmáha ma veľký smútok kvôli mojim zlým skutkom. Radšej nech zomriem, ako by som mal zotrvať v konaní zla. Maj milosrdenstvo s nami i s dušami trpiacimi v očistci. Mária, Matka Božia, príď im na pomoc svojím mocným príhovorom.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Siedmy deň
Bože, Otec milosrdenstva, vypočuj ich najvrúcnejšiu túžbu. Pošli im svojho svätého anjela, aby im oznámil, že si stále ich Otcom a sú s tebou zmierení skrze utrpenie a smrť tvojho syna Ježiša Krista, a že nadišiel okamih ich vyslobodenia.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Ôsmy deň
Ó, môj Bože! Aj ja som jedným z tých nevďačných ľudí, ktorý napriek tomu, že dostal toľko milostí, opovrhol tvojou láskou a zaslúžil si peklo. Ale tvoja nekonečná dobrota ma doteraz chránila. Preto ťa milujem ťa nad všetky pozemské veci, a je mi ľúto, že som ťa urazil. Radšej nech zomriem, ako by som mal zotrvať v konaní zla. Maj milosrdenstvo s nami i s dušami trpiacimi v očistci. Mária, Matka Božia, príď im na pomoc svojím mocným príhovorom.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Deviaty deň
Môj Bože! Ako som len mohol toľko rokov žiť bez teba a tvojej svätej milosti! Ó, nekonečná dobrota, ako dlho si trpel kvôli mne! Odteraz ťa chcem milovať nadovšetko. Je mi hlboko ľúto, že som ťa urazil. Radšej nech zomriem, ako by som mal znova zhrešiť. Daj mi milosť svätej vytrvalosti a nedovoľ, aby som znova upadol do hriechu. Maj milosrdenstvo s dušami trpiacimi v čistci. Modlím sa, aby si zmiernil ich bolesti, skrátil čas ich utrpenia, rýchlo ich zavolal do neba, aby ťa videli z tváre do tváre a naveky ťa mohli milovať. Mária, Matka Božia, príď im na pomoc svojím mocným príhovorom a modli sa za nás, ktorí sme stále v nebezpečenstve večného zatratenia.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Novéna za duše v očistci od sv. Alfonza Liguori
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem