Môže byť modlitba nevypočutá? Tajomstvá posledných časov od Anny Kataríny Emmerichovej

Anna Katarína Emmerichová v knihe Tajomstvá posledných časov (2016) sa o modlitbe vyjadruje ako o jednej z najväčších milostí, ktorú prejavuje milujúci Boh hriešnemu človeku. Okrem toho nám „všemohúci, nekonečne dobrotivý, pravý a verný Boh prisľúbil, že nám všetky prosby splní, ak budeme prosiť o také veci, ktoré sú nevyhnutné a potrebné na dosiahnutie večnej blaženosti.“ (Emmerichová, 2016, s. 164) Proste, a dostanete, hľadajte, a nájdete. Klopte, a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a tomu, kto klope, otvoria.Keby ktoréhokoľvek z vás poprosilo vlastné dieťa o kus chleba, dali by ste mu azda kameň? A namiesto ryby by ste mu dali hada? Určite nie! Ak teda vy, ľudia tvrdého a hriešneho srdca, viete dávať svojim deťom dobré veci, tým skôr ich dá nebeský Otec tým, ktorí ho o to prosia. (M 7, 7-11) Tieto prisľúbenia z úst samotného Boha by nám mali byť nádejou aby sme my, úbohí ľudia nepoľavili ale stále sa modlili. „Pretože potom budeme od všetkých nebezpečenstiev tohto života zachránení a budeme uznaných za hodných, aby sme obstáli pred Synom človeka, keď príde aby nás súdil.“ (Emmerichová, 2016, s.165) Keby všetci kresťania zobrali vážne tieto prisľúbenia, zbožne a neustále sa modlili a utiekali sa k Bohu vo všetkých svojich potrebách, boli by všetci blažení. Väčšina ľudí sa rozptyľuje vecami pominuteľnými a zabúda sa modliť. Väčšina z nich bude preto zatratená. Najhoršou ich výčitkou bude to, ako ľahko sa mohli zachrániť ak by sa boli modlili ale teraz sú naveky odlúčení od Boha pretože sa nemodlili kým trval čas milosti.

Anna Katarína Emmerichová pokračuje v rozprávaní prerozprávaním jednej svojej vízie. Je však pravdou, že nie každá modlitba bude vypočutá pretože sa nemodlíme vždy správnym spôsobom. „Kto chce byť vypočutý musí sa modliť s pokorou, dôverou, horlivosťou, a vytrvalosťou.“ (Emmerichová, 2016, s. 165) Okrem toho je potrebné dodržiavať Božie prikázania a viesť zbožný kresťanský život. Zvláštnu silu a účinnosť má modlitba tých, ktorí sa rozhodli vykonávať všetky svoje skutky v jednote so zásluhami Ježiša a Márie. Anna Katarína Emmerichová mala túto víziu:

„Bolo mi ukázané aké sú naše modlitby pred Bohom. Boli zaznamenané akoby na veľkých bielych tabuliach a rozdelené do štyroch kategórií.“ (Emmerichová, 2016, s. 166)

Modlitby, ktoré sú zaznamenané zlatými písmenami, sú modlitby tých ľudí, ktorí navždy zjednotili svoje skutky so zásluhami Ježiša a toto zjednotenie častejšie obnovovali. Okrem toho žili život podľa desatora Božích prikázaní a žili podľa Ježišovho príkladu.

Modlitby zaznamenané strieborným písmom sú modlitby ľudí, ktorí nemyslia na zjednotenie so zásluhami Ježiša Krista, no predsa sú zbožní a modlia sa z úprimnosti srdca.

Modlitby napísané tmavou farbou, sú modlitby tých ľudí, ktorí sú nespokojní, nepristupujú pravidelne k sv. spovedi a nejdú na sv. prijímanie. Hoci sa denne modlia, sú pritom vlažní a dobro vykonávajú len zo zvyku.

Modlitby zapísané čiernou farbou a preškrtnuté sú modlitby ľudí, ktorí sa síce modlia svojimi ústami a zdanlivo robia dobré skutky, no v skutočnosti nerešpektujú Božie prikázania a nebojujú so svojimi zlými žiadostivosťami. Preto budú preškrtnuté aj tie dobré skutky, ktoré stáli veľa námahy, no boli robené len pre časné výhody. (Emmerichová, 2016)

Osobitnú silu má modlitba vykonávaná s otvorenou náručou – „takejto modlitbe Boh neodolá. …Živá dôvera v jednoduchosť robí všetko podstatným a zásadným.“ (Emmerichová, 2016, s. 167) Milostivé obrazy a milostivé miesta nám dal Boh aby sa stali odporom proti zlu. Skrze ne a prostredníctvom intenzívnej dôvernej modlitby Boh ľudí vypočuje a ušetrí tieto osoby od zlého lebo prijímajú milosti s dôverou. (Emmerichová, 2016)

Článok vznikol spracovaním z knihy Anny Kataríny Emmerichovej – Tajomstvá posledných časov – kapitola Modlitba:

EMMERICHOVÁ, Anna Katarína. Tajomstvá posledných časov. Zachej, 2016, 260 s. ISBN 978-80-971881-7-7.

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem