Odkaz Fatimy pre dobu, ktorú žijeme

Na 103. výročie slnečného zázraku vo Fatime vypočujme volanie našej Matky a modlime sa ruženec v rodinách a s našimi deťmi!

Čo sa stalo vo Fatime?

Vo Fatime sa Panna Mária zjavila trom malým nevzdelaným deťom, pastierikom, ktoré nevedeli čítať ani písať. Lucia mala v tom čase 10 rokov, František 9 a Hyacinta 7. Zjavenia Panny Márie predchádzali zjavenia anjela, ktorý ich mal pripraviť na stretnutie s Pannou Máriou. Po prvýkrát sa Panna Mária zjavila 13. mája 1917. Prosí deti aby prichádzali na toto miesto 6 mesiacov po sebe a aby sa veľa modlili. Zároveň sa ich pýta, či sú ochotné obetovať sa Bohu a znášať všetky utrpenia, ktoré na nich zošle na zmierenie za hriechy, ktorými je urážaný a ako prosbu za obrátenie hriešnikov. Na túto otázku Panny Márie deti odpovedajú kladne. „Budete teda musieť veľa trpieť, ale Božia milosť vás bude posilňovať.“ Ďalej ich Panna Mária prosí, aby sa každý deň modlili ruženec. Boh ponúka svetu pomoc skrze Pannu Máriu. Ruženec je pre nás zbraň do boja, ktorý satan vypovedal tomuto svetu. Nasledujúci mesiac, opäť prosí deti aby sa modlili ruženec a prinášali obety za hriešnikov. Tri malé deti prijímajú výzvu na záchranu duší, veľa sa modlia a prinášajú obety. Napriek tomu, že boli veľmi chudobní a jedávali často len suchý chlieb, vzdávajú sa ho a obetujú za hriešnikov. Umŕtvujú sa aj telesne – okolo pása, nosia hrubý povraz, ktorý im spôsobuje bolesti. To všetko sú malé deti ochotné priniesť za obrátenie hriešnikov. 13. júla bolo dôležité zjavenie, v ktorom Panna Mária dáva deťom 3 tajomstvá. Dve sú o udalostiach, ktoré čakajú tento svet. Tretia časť bola zverejnená až v roku 2000. V prvej časti tajomstva Panna Mária deťom ukazuje peklo. Je to tak hrôzostrašné, že sa deti vyjadrili – ak by nebola pri nich Panna Mária zomreli by od hrôzy. Zvlášť pre Hyacintku je toto videnie tak strašné, že od tej chvíle bude robiť všetko čo je v jej silách aby zachránila čo najviac duší. V druhej časti tajomstva Panna Mária hovorí, že vojna sa chíli ku koncu. Ak však ľudia neprestanú urážať Boha, príde nová – ešte krutejšia vojna. Aby sa tomu zabránilo, prosí o zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu a o zmierne prijímanie počas prvých sobôt v mesiaci. Tretia časť tajomstva bola zverejnená až v roku 2000. „Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, videli sme po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý ako sa zdá mal zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom Našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom povedal: Pokánie, pokánie, pokánie!“
„A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli: ,niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred ním prechádzajú’ biskupa oblečeného do bieleho ,mali sme predtuchu, že je to Svätý Otec’. Iní rôzni biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmý vrch, na vrchole ktorého bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby boli z kôry korkového stromu.
Svätý Otec, skôr než tam prišiel, prešiel cez veľké mesto spolovice zrúcané a neistým krokom, strápený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvych, s ktorými sa stretal na svojej ceste. Keď prišiel na vrchol vrchu, kľačiac pod veľkým krížom bol zabitý skupinou vojakov, ktorí naňho strieľali z rôznych zbraní a šípmi a takým istým spôsobom zomierali jedni po druhých biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky a rôzne svetské osoby, muži a ženy z rôznych tried a postavenia.“
– „Pod ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú krhlu a do nej zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.“

Na konci tretieho zjavenia Panna Mária naučila deti modlitbu, ktorá sa modlí po každom desiatku sv. ruženca:
Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
Je to fatimská modlitba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca modlitba za hriešnikov. Panna Mária vo Fatime si želá modliť sa svätý ruženec, veď sa predstavila ako Kráľovná Posvätného ruženca.
Zjavenie 13. júla sa skončilo a Panna Mária opäť ich prosí, aby nasledujúci mesiac trinásteho prišli do Covy da Iria.

Na zjavenia 13. augusta a 13. septembra prichádzajú už veľké zástupy ľudí, ktorí prichádzajú s rozličnými prosbami. Panna Mária hovorí, že niektorí sa uzdravia, iní ostanú tak ako sú so svojou chorobou či utrpením pretože pre spásu ich duše je to tak oveľa lepšie. Prosí aby pokračovali v modlitbe ruženca.

Na zjavenie zjavenie 13. októbra prichádza okolo 70 000 ľudí, pretože Panna Mária pri predchádzajúcich zjaveniach sľúbila, že v tento deň učiní zázrak aby bolo potvrdené pravosť  zjavení. V ten deň vonku od rána pršalo, bola veľká zima a fúkal strašný vietor. Ľudia sa borili v blate a boli celí premočení. Od rána tam stáli a čakali na to, čo učiní Boh skrze Pannu Máriu. Odrazu nastáva zaujímavý úkaz. Tesne predtým ako malo začať zjavenie prestalo pršať a vychádza slnko. Lucia odrazu vykríkla: Pozrite na slnko! A vtedy sa stal zázrak nazývaný aj tanec slnka. Slnko bolo úplne jasné, začalo sa točiť, tancovať po oblohe a menilo rôzne farby. Začalo silne rotovať a v tom akoby padalo na Zem. Ľudia si mysleli, že je to koniec sveta – od strachu kričali, padli na zem a prosili o odpustenie hriechov. Po tomto úkaze deti videli v popredí Slnka Pannu Máriu s Jozefom a malým Ježiškom, potom prišla Panna Mária Karmelská a na koniec Panna Mária Sedembolestná. Lucia chápe tieto zjavenia v rozličných podobách ako naliehavú výzvu Svätej rodiny k svätosti rodín. V zjavení Karmelskej Panny Márie vidí výzvu k dokonalosti v zasvätenom živote a zjavenie Sedembolestnej Panny Márie nám má pripomenúť hodnotu utrpenia a bolesti z lásky. Tento zázrak potvrdil pravosť zjavení vo Fatime. Po pravidelných zjaveniach sa Panna Mária zjavuje deťom ešte niekoľkokrát. František a Hyacintka čoskoro ochorejú na španielsku chrípku a umierajú. Pred smrťou má Hyacintka ešte zjavenie, pri ktorom Panna Mária hovorí:  „Keby ľudia vedeli, čo je večnosť, urobili by všetko možné, aby zmenili svoj život. Prídu módy, ktoré budú urážať Pána Ježiša. Osoby, ktoré slúžia Bohu, nemôžu byť otrokmi módy. V Cirkvi nieto miesta pre módu. Pán Boh je vždy ten istý. Hriechy, ktoré privádzajú do pekla toľké duše, sú to hriechy nečistoty. Lekári nemajú svetla, aby uzdravili chorých, lebo nemajú Božiu lásku. Kňazi musia byť čistí. Veľmi čistí. Neposlušnosť kňazov a rehoľníkov voči vlastným predstaveným a voči sv. Otcovi sa veľmi nepáči Pánu Ježišovi.“
Určite nie náhodou počula Hyacintka od Panny Márie tieto slová. V dnešnej dobe sú zvlášť aktuálne, pretože vidíme, aká móda vládne svetom. Tí, ktorí sa obliekajú neslušne, dávajú podnet k hriechu, sú zodpovední nielen za vlastné hriechy, ale aj za hriechy iných, ktoré zapríčinili. Neslušná móda je jedným z prostriedkov diabla pre zatratenie duší. Pomocou kultu tela, vyzývavosti a nemravnosti loví diabol mnohé duše. Zamyslime sa, či náš odev chráni oči a srdcia aby sme nedali zámienku pokušeniam tela a sveta.

Zjavenia, ktoré neskôr mala Lucia sú najmä prosbou Panny Márie o zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu.

František zomrel 4.4.1919, Hyacintka 20.2.1920. Lucia zomrela 13.2.2005.  

Panna Mária nám skrze Fatimu hovorí: „Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí!“ Biblia nám to potvrdzuje – „Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“ (Zjv 12, 1) a na inom mieste nájdeme: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3, 15) Musíme robiť dostatočné zadosťučinenie za našu neposlušnosť, musíme priniesť ešte veľmi veľa modlitieb, obiet, aby sme odčinili zlo, ktoré spôsobujeme.
Príklad Portugalska, ktoré vypočulo prosby Panny Márie a prostredníctvom svojich biskupov a aj štátnych predstaviteľov sa zasvätilo Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, nám ukazuje, že zasvätením sa bolo možné uniknúť hrôzam komunistických režimov a aj hrôzam 2. svetovej vojny.
Každý z nás môže prispieť k zasväteniu celého sveta: predovšetkým sám sa zveriť Panne Márii, zasvätiť svoju rodinu, pričiniť sa o zasvätenie farnosti, mesta, dediny. To, čo Panna Mária povedala vo Fatime je pre nás stále aktuálne. Aj pri súčasných zjaveniach stále pozýva ľudí k pokániu, modlitbe, obráteniu…

Spracované podľa: https://www.maria.sk/zjavenia-panny-marie-vo-fatime

Fatima a jej odkaz v dobe korona vírusu.

Hostia: Martin Komár – fatimapreslovensko.sk

Téma: Fatima – posolstvo tragédie alebo nádeje?

Čo nám chce Fatimské posolstvo povedať v dnešnej dobe korona vírusu? V tom čase bola veľmi podobná situácia. V čase Fatimských zjavení zúrila španielska chrípka. Počas jedného zo zjavení v auguste 1917 Luciu prosili mnohí ľudia, aby sa opýtala Panny Márie, či budú uzdravení. Panna Mária na túto otázku odpovedá: „Áno uzdravím počas roka niektorých chorých“…potom sa Panna Mária zamračila, zosmutnela, vyzvala pastierikov k umŕtvovaniu  a pokračovala: „modlite sa, modlite sa, veľa sa modlite! A prinášajte obety za hriešnikov pretože veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto nemodlí a neobetuje.“

Korona vírus so sebou prináša bolesť a utrpenie. Panna Mária nás vyzýva aby sme sa obetovali za hriešnikov. V septembri sa opäť Lucia pýta či budú niektorí chorí uzdravení a Panna Mária opäť odpovedá: „niektorých uzdravím a niektorých nie.“ A vyzýva aby sa veľa modlili ruženec. Po otázke, či sa deti dostanú do neba Panna Mária odpovedá: „Áno ale musíte sa veľa modliť ruženec.“

Panna Mária aj pri tretej otázke k uzdraveniu opäť odpovedá, že niektorí budú uzdravení a iní nie. Je veľmi prekvapivé, že Panna Mária vždy pri tejto prosbe o uzdravenie zosmutnie. Opäť pripomína Panna Mária aby ľudia prestali urážať Boha pričom zdôrazňuje, že Boh je veľmi urážaný!

Napriek tomu, že Ježiš Kristus zomrel za nás na kríži a vzal na nás všetky naše hriechy. Tresty za ne si budeme musieť odpykať tu na Zemi alebo v očistci. Každý z nás musí vziať na seba svoj kríž a prejsť svoju krížovú cestu… Nebuďme smutní. Z toho všetkého plynie nádej! Nie je to tak strašné – máme nádej, že môžeme byť spasení!

Hyacintka zomrela na španielsku chrípku. Zažila podobné trápenie, aké možno teraz zažívajú ľudia zomierajúci na korona vírus. Od malička ju zvlášť fascinovalo utrpenie nášho Pána Ježiša Krista a chcela všetko svoje utrpenie obetovať za hriešnikov, za ktorých sa nikto nemodlí. Umierala vo veľkých bolestiach s otvoreným hrudníkom a ranami ako malé dieťa úplne sama bez rodičov. Hyacintka, František a Lucia sú obrovským príkladom pre dnešnú dobu. Ak pochopíme význam a veľkú cenu utrpenia môžeme odčiniť naše hriechy a zachrániť ďalších ľudí. Ak to dokázali maličké deti, ktoré mali 10 rokov, prečo by sme to nemohli dokázať aj my?

Korona vírus nevnímajme ako Boží trest pre nás. Vnímajme ho ako dôsledkom nášho hriešneho správania, ktorý Boh dopustil. Tento čas sme dostali ako možnosť zmeniť svoj postoj, prehĺbiť svoju vieru a svoje modlitby. Je to čas na pokánie. Pripomíname, že Panna Mária stále opakuje – niektorí budú uzdravení, iní nie. Pre niektorých to bude požehnaním pre iných trestom. Ako to chápať? Je to zaujímavé a veľmi tajomné, čo nám Panna Mária zvestuje vo Fatime. Pozývame vás aby ste sa upriamili na fatimské tajomstvá, pretože v nich je možné nájsť množstvo odpovedí na naše otázky.

V dnešnej dobe racionálneho myslenia a vedy je mariánska úcta častokrát zosmiešňovaná a pozerá sa na ňu zhora. Intenzita mariánskych zjavení sa posledné roky stupňuje. Po roku 1800 bolo zdokumentovaných takmer 2000 mariánskych zjavení (zarátané sú aj neoficiálne). Fatima bola facka pre slobodomurárov a ľudí rozumu. Je paradoxom, že najpodrobnejšiu reportáž o slnečnom zázraku priniesol redaktor slobodomurárskeho časopisu O Seculo, ktorý sa nakoniec aj obrátil. 1. krát v histórii sa stalo, že Panna Mária dopredu oznámila, že učiní zázrak. Slobodomurári sa tešili, že deti budú zosmiešnené. 13. októbra prišlo na miesto zjavenia okrem vedcov, predstaviteľov polície, armády a štátneho aparátu vyše 70 000 ľudí. Každý z nich dostal jasný odkaz: mariánska úcta, zjavenia Matky Božej sú zoslané zhora – z neba. Fatima je výzva pre každého z nás: čiňte pokánie! Musíme žiť podľa desatora a uvedomiť si, že ruženec je zbraň pomocou ktorej môžeme vykonať veľké zmeny. Posolstvo Fatimy je posolstvo nádeje. Zahoďme strach, ktorí je od diabla. Veľa sa modlime, čiňme pokánie a obetujme sa za hriešnikov!

Prednášku na tému Fatima – posolstvo tragédie, či nádeje? Si môžete vypočuť tu:

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem